شرکت طرح و ایده به شماره ثبت  295181 در سال 1385 فعالیت خود را به صورترسمی و قانونی  آغاز نموده است.شرکت طرح و ایده بنیانگذار ،سرمایه...
تجربه ای بسیار متفاوت! با ما طبیعت را در آغوش بگیرید...
واگذاری زمین پروژه رویان-آب پری  
واگذاری زمین پروژه رویان-آب پری
واگذاری زمین - پروژه نوشهر